ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑


E-service


-:- คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลทับช้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) 
-:- ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2564 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทับช้างเรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
-:- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิคของราชการ 
-:- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าเรียกเก็บธรรมเนียมการขอสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารส่วนราชการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต 
-:- ประกาศ เรื่องผู้มีจิตสาธารณะ ประพฤติจนให้เป็นที่ประจักษ์ (บุคคลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทับช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 21 มีนาคม 2564 (วันที่สอง)
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลทับช้าง ออกประชาสัมพันธ์เขตเลือกตั้งที่ 2 เชขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง และนายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง
24 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลทับช้าง ออกประชาสัมพันธ์เขตเลือกตั้งที่ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง และนายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง
เทศบาลให้บริการ ออกใบรับรองการออกนอกพื้่นที่ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในโครงการถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน1โครงการ 
-:- ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคนกรีต 3 โครงการ (หมู่.3, หมู่.7, หมู่.16) (ยกเลิก) 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหกหมู่ที่ 3 ด้ววิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศเรื่องขยายเวลาการพิจารณาประกวดราคารถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ (8 วัน) ด้ววิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทางสุขสันต์หมู่7 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.ซอยวัดคีรีวงกต ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการโครงการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.สายคลองดินดำหมู่.16 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการป้องกันและควบคุมโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินปรับสถานที่อาคารก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลทับช้าง1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย โรงเรียนเทศบาลทับช้าง1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างรื้้้อถอนอาคารโรงเรียนเทศบาลทับช้าง๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านเขาล้อม - ซอยนายมี หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลทับช้าง๑ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง1คัน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านลุงเพ็ชร หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าที่ดินในการจัดเก็บและฝังกลบขยะมูลฝอย 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะจำนวน4อัตรา 
-:- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12 โครการ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
-:- ประกาศจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายหวิน หมู่ที่ 14 

-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้างที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่- 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้างที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้างที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลทับช้างรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
-:- ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลทับช้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดจันทบุรีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
160
ปีนี้
217
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
217
ไอพี ของคุณ
34.229.64.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 8 57 160 217 0 217 34.229.64.28