ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาเทศบาลตำบลทับช้าง ประชาชนเข้าขื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.256510 พ.ย. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (E-Book)1 มิ.ย. 2564
3ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (E-Book)31 พ.ค. 2564
4พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
5พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253526 เม.ย. 2564
7พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
8พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.253526 เม.ย. 2564
9พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเเละวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
10พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.249926 เม.ย. 2564
11พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250026 เม.ย. 2564
12พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
13พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินเเผ่นดิน พ.ศ.256126 เม.ย. 2564
14พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256126 เม.ย. 2564
15พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 26 เม.ย. 2564
16พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
18พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
19พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะเเนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
20พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253926 เม.ย. 2564

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
3,658
เดือนที่แล้ว
2,863
ปีนี้
9,998
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
53,999
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 112 3,658 2,863 9,998 30,905 53,999 3.239.117.1