ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม26 เม.ย. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.254726 เม.ย. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254726 เม.ย. 2564
4พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253926 เม.ย. 2564
5พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะเเนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
8พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
9พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 26 เม.ย. 2564
10พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256126 เม.ย. 2564
11พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินเเผ่นดิน พ.ศ.256126 เม.ย. 2564
12พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
13พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250026 เม.ย. 2564
14พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.249926 เม.ย. 2564
15พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเเละวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
16พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.253526 เม.ย. 2564
17พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
18พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253526 เม.ย. 2564
19พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
20พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.254226 เม.ย. 2564

123  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
160
ปีนี้
217
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
217
ไอพี ของคุณ
34.229.64.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 8 57 160 217 0 217 34.229.64.28