ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (E-Book)1 มิ.ย. 2564
2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (E-Book)31 พ.ค. 2564
3พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
4พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
5พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253526 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
7พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.253526 เม.ย. 2564
8พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเเละวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
9พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.249926 เม.ย. 2564
10พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250026 เม.ย. 2564
11พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
12พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินเเผ่นดิน พ.ศ.256126 เม.ย. 2564
13พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256126 เม.ย. 2564
14พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 26 เม.ย. 2564
15พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256226 เม.ย. 2564
16พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
17พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
18พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะเเนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254226 เม.ย. 2564
19พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253926 เม.ย. 2564
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254726 เม.ย. 2564

123  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
320
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
12,233
ปีที่แล้ว
13,096
ทั้งหมด
25,329
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 320 297 385 1,549 12,233 13,096 25,329 18.207.133.27