ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


นางสาวธนพร สุขบวรวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวณัฏฐพร แซวใจดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(งานธุรการ)


นางสาวฐาปพัฒณ์ อมาตย์มนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานธุรการ)


นางประภาพร พูลทวี
ภารโรง
(งานธุรการ)


นายสงกรานต์ จรรยา
คนงาน
(งานธุรการ)
(ช่วยราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)


นางรัชริษา บุญมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(งานบริหารงานบุคคล)


นายอธิวัฒน์ เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานบริหารงานบุคคล)


นางสาวปุณญาพร ภูวงค์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
(งานทะเบียนราษฎร)


นางวาสนา เกษมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(งานทะเบียนราษฎร)


จ่าเอกมงคล สุขธรรมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายนพฤทธิ์ ทองนพคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจักรพันธ์ แก้วอุดม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)


นายวีระ เขียวลำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)


นายอิสระ เพชรน้อย
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
(ช่วยราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)


นายกิติชัย ดอนทิสธรรม
พนักงานดับเพลิง


นายศักดิ์สิทธิ์ แซวใจดี
พนักงานดับเพลิง


นายเสกสรรค์ โพธิ์ทอง
พนักงานดับเพลิง


นายพงศ์ณภัทร วิชัยดิษฐ์
นิติกร
(งานนิติการ)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนมน กล้าหาญ
ผู้ช่วยนิติกร
(งานนิติการ)


นางนันทรัตน์ จิตพานิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(งานแผนและงบประมาณ)


นางสาวนันทภัค จังอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานแผนและงบประมาณ)


นางสาวแทนขวัญ ธนวรรธน์วกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(งานสวัสดิการสังคม)


นางสาวจุฑามาศ ทับประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(งานสวัสดิการสังคม)


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
320
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
12,233
ปีที่แล้ว
13,096
ทั้งหมด
25,329
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 320 297 385 1,549 12,233 13,096 25,329 18.207.133.27