ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


นางสาวธนพร สุขบวรวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรัชริษา บุญมา
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ


นางสาวแทนขวัญ ธนวรรธน์วกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางนันทรัตน์ จิตพานิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวณัฏฐพร แซวใจดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวปุณญาพร ภูวงค์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นายพงศ์ณภัทร วิชัยดิษฐ์
นิติกรปฏิบัติการ


จ่าเอกมงคล สุขธรรมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนมน กล้าหาญ
ผู้ช่วยนิติกร


นายอธิวัฒน์ เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานบริหารงานบุคคล)


นางสาวฐาปพัฒณ์ อมาตย์มนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานธุรการ)


นางสาวขวัญจิรา หนูเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวาสนา ชมผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นางสาวนันทภัค จังอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานแผนและงบประมาณ)


นางสาวจุฑามาศ ทับประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายนพฤทธิ์ ทองนพคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมศักดิ์ ฤทธิ์กลาง
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)


นายธวัชชัย รัตนาทร
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)


นายจักรพันธ์ แก้วอุดม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)


ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)


นายอิสระ เพชรน้อย
พนักงานดับเพลิง
(ผู้มีทักษะ)


นางประภาพร พูลทวี
ภารโรง


นายกิติชัย ดอนทิสธรรม
พนักงานดับเพลิง


นายเสกสรรค์ โพธิ์ทอง
พนักงานดับเพลิง


นายศักดิ์สิทธิ์ แซวใจดี
พนักงานดับเพลิง


ว่าง
พนักงานดับเพลิง


นายสงกรานต์ จรรยา
คนงาน


นางสาวโสรญา โพธิ์เขียว
คนงาน


นายวุฒิพงษ์ ส่ายศรี
คนงาน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
214
เดือนที่แล้ว
1,658
ปีนี้
11,501
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,501
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 50 22 214 1,658 11,501 0 11,501 54.227.97.219